Hva er det som er så
bra med Elever på banen?

Byåsen videregående skole har satt seg som mål å utvikle elevenes initiativ, kreativitet, kritiske tenkning, samarbeidsrelasjoner og ansvar gjennom undersøkende og problembaserte arbeidsformer. Dette framgår at den pedagogiske plattformen som skolen bygger sin virksomhet på. Gjennom Elever på banen gjør skolen sine visjoner til virkelighet.

I denne sammenhengen vil jeg peke på tre trekk ved prosjektet Elever på banen som jeg synes det er særlig verdt å merke seg.

Elever som skapende ressurspersoner

I Trikkeprosjektet og Teknologi og forskningslære (TOF) står elevene fram som kreative ressurspersoner. Elever, i likhet med andre, blir gjerne slik vi behandler dem. Du må få ansvar for å bli ansvarlig. De må få spillerom for kreativitet og kritisk tenkning for å bli kreative og kritisk, selvstendig tenkende. Både Trikkeprosjekt og TOF viser at elevene er tilliten verdig. Gjennom begge prosjektene sender skolen viktige signaler om sitt elevsyn, både innad på skolen og til omverden.

Autentisk læring

Elever på banen utnytter lokalsamfunnet som en ressurs for skolen, og gjør skolen til en ressurs i lokalsamfunnet. Prosjektet skaper dermed autentiske læringsarenaer for elevene, og læringsarbeidet deres blir relevant for flere, også utenfor skolesamfunnet. I Trikkeprosjektet deler elevene sin kreativitet og sine kunnskaper med folk som bruker trikken for å komme seg til og fra byen. Den daglige transportetappen får nye dimensjoner som et sted for underholdning og kunnskapsdeling. I TOF-prosjektet utvikler elevene sin kompetanse i tett samhandling med spisskompetente miljøer utenfor skolen. Begge prosjektene byr dermed på arbeids- og læringsformer som blir relevante – og derfor også mer motiverende – for elevene.

Ny teknologi – nye praksiser

”Det er tross alt bare et verktøy”. Slik prøver enkelte skolefolk å bagatellisere de utfordringene som IKT-implementeringen i norsk skole medfører. Denne holdningen står i skarp kontrast til de høye ambisjonene i stortingsmeldinger, handlingsplaner og læreplaner om å gjøre informasjons- og kommunikasjonsteknologien til et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i skolen.

Denne teknologien er ikke ”bare et verktøy” som kan brukes til å undervise som før, bare litt mer effektivt. Teknologien gir nye muligheter for samarbeid, kommunikasjon og kreativitet og utfordrer våre tradisjonelle oppfatninger om hva kunnskap er og hvordan den skapes. IKT-bruken i Elever på banen viser både hvordan teknologien gjør ny praksis mulig, og skaper nye utfordringer for skolen. Andre skoler har mye å lære av de erfaringene som er gjort ved Byåsen videregående skole.

Trondheim| 09.03.09 Kjell Atle Halvorsen, PLU NTNU[tilbake]TOF elever