Hvorfor prosjektet Elever på banen?

Med prosjektet Elever på banen ønsker vi å gi elevene en reell medinnflytelse i sin egen skolehverdag i kobling mot samfunnet rundt. Det gjør vi ved å legge til rette for samarbeid med lokalmiljø, eksterne partnere og bedre bruk av digitale verktøy. Vi ønsker å stimulere elevenes kunnskap, kreativitet og skapervilje i læringsarbeidet og gi dem en arena i nærmiljøet hvor dette blir synliggjort. Dette gjør vi gjennom to delprosjekt Trikke-prosjektet og Tof-prosjektet

Trikkeprosjektet, der elever skal produsere og utforme innholdet i et digitalt skjermbasert informasjonssystem på trikkene til AS Gråkallbanen. Banen er en del av skolens nærmiljø, og innholdet i den informasjonen elevene skal produsere, skal kobles opp mot skolens fag og nærmiljøet rundt skolen. Elevene kjenner målet og har en svært stor grad av frihet til selv å velge arbeidsmåter, dvs veien mot målet.

Teknologi og forskningslære – et verksted for læring, der vi skal utvikle og prøve ut en lokalt tilpasset læreplan for programfaget Teknologi og forskningslære på Studiespesialisering. I dette arbeidet vil vi knytte faget til entreprenørskaps- og partnerskapskonseptet. Samarbeid og partnerskap med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv gir stor variasjon i valg av læringsarenaer og læringsmåter.

I forhold til skolen som organisasjon ønsker vi å skape en samarbeidskultur på tvers av avdelingene, for å motvirke dagens opplevelse av flere skoler i skolen. For å oppnå dette involverer vi 35 lærere fra flere utdanningsprogram i begge delprosjektene, både i praktisk gjennomføring, i felles kompetanseutvikling i bla prosjektledelse og i ukentlig fellestid til samarbeid og erfaringsutveksling. Dessuten ønsker vi under prosjektets gang å inspirere resten av skolen til å arbeide på samme måte gjennom målbevisst informasjon og ved å utnytte lærernes iboende nysgjerrighet

Hva er det som er så
bra med dette prosjektet?

Kjell Atle Halvorsen, PLU NTNU

Byåsen videregående skole har satt seg som mål å utvikle elevenes initiativ, kreativitet, kritiske tenkning, samarbeidsrelasjoner og ansvar gjennom undersøkende og problembaserte arbeidsformer. Dette framgår at den pedagogiske plattformen som skolen bygger sin virksomhet på. Gjennom Elever på banen gjør skolen sine visjoner til virkelighet.
[Les saken her]